ppi investment questions to ask a startup before investing eb5 investment pro invest damodaran investment philosophies
Wsparcie dla inwestorów2020-07-24T13:24:38+00:00
WSPARCIE DLA
INWESTORÓW

Zwolnienia z podatku dochodowego

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Granty rządowe

Fundusze Unii Europejskiej

Inne formy wsparcia

ZWOLNIENIA Z PODATKU DOCHODOWEGO

Co można uzyskać:

 • zwolnienie z podatku dochodowego na najwyższym dostępnym w Unii Europejskiej poziomie intensywności pomocy publicznej (50% dla dużych firm, 60% dla średnich firm, 70% dla mikro i małych firm),
 • okres wsparcia – 15 lat.

Warunki uzyskania zwolnienia:

 • przedmiot działalności kwalifikujący się do udzielenia wsparcia (głównie produkcja przemysłowa, magazynowanie, B+R, nowoczesne usługi dla biznesu),
 • spełnienie kryteriów ilościowych i jakościowych inwestycji,
 • zatrudnienie nowych pracowników,
 • okres utrzymania inwestycji (liczony od dnia zakończenia realizacji inwestycji):
  • MŚP – 3 lata,
  • duże przedsiębiorstwa – 5 lat.
Wielkość przedsiębiorstwa Liczba osób zatrudnionych Roczny obrót Całkowity bilans roczny Maksymalna intensywność pomocy publicznej Kryterium ilościowe – minimalne koszty kwalifikowane inwestycji
MIKRO < 10 ≤ 2 mln euro ≤ 2 mln euro 70% 200 tys. PLN
MAŁE < 50 ≤ 10 mln euro ≤ 10 mln euro 70% 500 tys. PLN
ŚREDNIE < 250 ≤ 50 mln euro ≤ 43 mln euro 60% 2 mln PLN
DUŻE ≥ 250 > 50 mln euro > 43 mln euro 50% 10 mln PLN

W ramach kryteriów jakościowych inwestycji konieczne jest uzyskanie co najmniej 4 punktów, w tym co najmniej 1 punktu z kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz co najmniej 1 punktu z kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego.

Kryteria jakościowe dla inwestycji przemysłowych:

Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego:

 • inwestycje w projekty wspierające branże strategiczne dla rozwoju Polski (żywność wysokiej jakości, środki transportu, elektryczny i elektroniczny, lotniczo – kosmiczny, leki, wyroby medyczne, maszynowy, nowoczesnych tworzyw, ekobudownictwo, usługi specjalistyczne, specjalistyczne usługi teleinformatyczne),
 • osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Polski,
 • przynależność do krajowego klastra kluczowego,
 • prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej,
 • posiadanie statusu MŚP.

Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego:

 • utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia,
 • prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko,
 • zlokalizowanie inwestycji na terenie Krosna (miasto znajdujące się na liście 122 miast średnich wymagających wsparcia),
 • wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi,
 • podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem.

Kryteria jakościowe dla inwestycji z sektora nowoczesnych usług dla biznesu:

Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego:

 • inwestycje w projekty wspierające branże strategiczne dla rozwoju Polski (żywność wysokiej jakości, środki transportu, elektryczny i elektroniczny, lotniczo – kosmiczny, leki, wyroby medyczne, maszynowy, nowoczesnych tworzyw, ekobudownictwo, usługi specjalistyczne, specjalistyczne usługi teleinformatyczne),
 • osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Polski,
 • utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza terytorium RP,
 • prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej,
 • posiadanie statusu MŚP.

Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego:

 • utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia,
 • prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko,
 • zlokalizowanie inwestycji na terenie Krosna (miasto znajdujące się na liście 122 miast średnich wymagających wsparcia),
 • wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi,
 • podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem.
Pomoc publiczna udzielana jest z tytułu:

1. kosztów nowej inwestycji – wielkość pomocy liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy publicznej i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, którymi są:

 • nabycie gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
 • nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych,
 • rozbudowa lub modernizacja istniejących środków trwałych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii,
 • koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat (duże przedsiębiorstwa) lub 3 lata (MŚP) od planowanego terminu zakończenia nowej inwestycji,
 • leasing finansowy aktywów innych niż grunty, budynki i budowle, pod warunkiem zobowiązania do ich nabycia z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy,

2. tworzenia nowych miejsc pracy – wielkość pomocy publicznej liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy publicznej i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Przykład:

Wielkość przedsiębiorstwa: ŚREDNIE
Nakłady inwestycyjne: 20 000 000 PLN (w tym grunt, budynki, maszyny i urządzenia, patenty, licencje)
Maksymalna intensywność pomocy publicznej: 60%

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Miasto oferuje zwolnienia z podatku od nieruchomości dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. Zwolnienie obejmuje budynki, budowle lub ich części oraz grunty z nimi związane.

Warunki uzyskania zwolnienia:

1)  Zrealizowanie nowej inwestycji na terenie Krosna, rozumianej jako:

 • wybudowanie nowych budynków, budowli lub ich części,
 • nabycie nieruchomości od syndyka masy upadłości lub od likwidatora przedsiębiorstwa w ramach likwidacji majątku,
 • nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej niebędącej przedsiębiorcą albo od przedsiębiorcy niepowiązanego z nabywcą.

2) Prowadzenie działalności gospodarczej w branży priorytetowej dla rozwoju miasta – przedmiot działalności powinien mieścić się w następujących sekcjach, działach, grupach i podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

 • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe,
 • Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa: grupa 52.1 – Magazynowanie i przechowywanie towarów, podklasa 52.23.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy, podklasa 52.24.C – Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
 • Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi: grupa 55.1 – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, grupa 55.2 – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • Sekcja J – Informacja i komunikacja: dział 58 – Działalność wydawnicza, dział 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, dział 60- Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, dział 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, grupa 63.1 – Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych,
 • Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna: grupa 69.2 – Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe, grupa 71.1 – Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne, dział 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe,
 • Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca: dział 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, grupa 82.2 – Działalność centrów telefonicznych (call center),
 • Sekcja P – Edukacja: podklasa 85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu – w zakresie szkół pilotażu.

3) Utworzenie nowych miejsc pracy w okresie do 2 lat od rozpoczęcia użytkowania nowej inwestycji.

Okres zwolnienia zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy oraz przedmiotu działalności.

Zwolnienia dla inwestorów z sektora LOTNICZEGO:

Okres zwolnienia Liczba nowo utworzonych miejsc pracy dla ABSOLWENTÓW w sektorze lotniczym Liczba nowo utworzonych miejsc pracy dla pozostałych pracowników w sektorze lotniczym
1 rok 1 5 (lub 2 w przypadku, gdy firma zatrudnia do 20 osób)
2 lata 5 10
3 lata 10 20
4 lata 20 35
5 lat 30 50
6 lat 50 100

Zwolnienia dla inwestorów z pozostałych branż priorytetowych:

Okres zwolnienia Liczba nowo utworzonych miejsc pracy dla ABSOLWENTÓW
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy dla pozostałych pracowników
1 rok 1 5 (lub 2 w przypadku, gdy firma zatrudnia do 20 osób)
2 lata 7 15
3 lata 12 25
4 lata 25 50
5 lat 50 100

Zwolnienie przyznawane jest w ramach pomocy de minimis. Wartość pomocy de minimis uzyskanej w okresie 3 lat nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro, a dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tys. euro.

Podstawą udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości jest uchwała nr LVI/1306/14 Rady Miasta Krosna z dnia 14 maja 2014 r., zmieniona uchwałą nr V/101/15 z dnia 27 lutego 2015 r.

Granty rządowe

Granty rządowe przyznawane są na podstawie „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023”, przyjętego przez Radę Ministrów 5 lipca 2011 r.
Wsparcie ma formę dotacji, a warunki jej wypłaty szczegółowo reguluje umowa zawarta pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a inwestorem.
Wnioski o udzielenie grantu przyjmuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Więcej informacji:

PAIH
Fundusze Unii Europejskiej

Istnieje wiele możliwości pozyskania środków na rozwój firmy z funduszy europejskich. Najwięcej konkursów skierowanych jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą ubiegać się m.in. o dotacje ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Programów Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. Obok dotacji oferowane są preferencyjne kredyty, pożyczki i poręczenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest przede wszystkim na inwestycje w obszarze prac badawczo – rozwojowych oraz wdrażania innowacji, informatyzację, rozwój działalności na rynkach zagranicznych, a także podnoszenie kwalifikacji pracowników.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH – SZKOLENIA I DORADZTWO
WYSZUKIWARKA DOTACJI – PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Inne formy wsparcia inwestorów

1) Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Krośnie, m.in.:

 • profesjonalna pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy i w procesie rekrutacji,
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz kandydatów do pracy: szkolenia, przygotowanie zawodowe,
 • staże dla absolwentów,
 • refundacja kosztów zatrudnienia pracowników do 30. roku życia,
 • bon na zasiedlenie (wsparcie dla osoby bezrobotnej w związku z podjęciem pracy poza miejscem dotychczasowego zamieszkania),
 • refundacja kosztów wyposażenia nowego stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej,
 • refundacja kosztów składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej,
 • wsparcie dla pracodawcy z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej: refundacja kosztów zatrudnienia, przeszkolenia, wyposażenia i przystosowania stanowiska pracy.
PUP KROSNO

2) Wdrażanie atrakcyjnych programów mieszkaniowych w Krośnie.

3) Dostosowanie transportu publicznego do potrzeb pracodawców.

4) Kompleksowa pomoc ze strony Urzędu Miasta Krosna w sprawnej realizacji procedur inwestycyjnych, opieka poinwestycyjna.

ostatnia aktualizacja: 24.07.2020
ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU

Urząd Miasta Krosna

ul. Lwowska 28 A
38-400 Krosno

Wydział Rozwoju Miasta
i Obsługi Inwestorów:

  + 48 13 47 43 301
  ri@um.krosno.pl

POKAŻ PEŁEN KONTAKT